nag5a

nag5bnag5c nag5d

nag pic 6

NAGASAKI HARBOR at 3500  Feet